รายละเอียดบทคัดย่อ


 . การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโดยใช้ GENCALC และ GLUE.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.219-226.

บทคัดย่อ

         งานวิจัยการปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าว ดำเนินการในพื้นที่ของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้าบสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในปี 2552 วางแผนการทดลองแบบ Split plotจำนวน 4 ซ้ำ ประกอบด้วย วันปลูก เป็น main plot และ พันธุ์ข้าวเป็น sub plot ปลูกทั้งในฤดูก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำลด เก็บข้อมูลความอุดมสมบุรณ์ของดิน ข้อมูลอากาศ ข้อมูลการจัดการการผลิตข้าว รวมถึงข้อมูลพัฒนาการของข้าว เช่น วันกำเนิดช่อดอก วันออกดอก วันเก็บเกี่ยว พร้อมน้ำหนักแห้งในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดรูปแบบให้สามารถใช้ได้กับ โปรแกรม DSSATv45 เพื่อปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าว ด้วย GENCALC และ GLUE ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยที่ใช้ปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม ใน DSSATv45package ผลการศึกษาพบว่า ค่าจำลองวันออกดอก วันเก็บเกี่ยว และน้ำหนักเมล็ดจากการใช้ GENCALC ให้ค่า RMSEn 3.97 3.69 และ 3.68 ตามลำดับ ในขณะที่ การใช้ GLUE ให้ค่า RMSEn3.67, 2.50 และ 3.68 ตามลำดับ จำนวนเมล็ดและผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจากแปลงทดลอง โดยที่ GENCALC ให้ผลผลิต 603 กิโลกรัมต่อไร่ GLUE ให้ผลผลิต 565 กิโลกรัมต่อไร่เปรียบเทียบกับ 597 กิโลกรัมต่อไร่ของผลผลิตจากแบบจำลอง ปริมาณน้ำหนักแห้งจากการจำลองมีค่าสูงกว่าค่าจากแปลงทดลองกล่าวคือมีน้ำหนักแห้ง 1,876 และ 1,847 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับเปรียบเทียบกับน้ำหนักแห้ง 1,362 กิโลกรัมต่อไร่จากแปลงทดลอง นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าจำลองปริมาณไนโตรเจนในใบใกล้เคียงกับค่าวิเคราะห์จากใบข้าวที่เก็บจากแปลงทดลอง ที่ 1.69 และ 1.67 เปอร์เซ็นต์จาก GENCALC และGLUE ตามลำดับ เปรียบเทียบกับ 1.56 เปอร์เซ็นต์จากการวิเคราะห์ โดยมีค่า d-Stat 0.96 และ 0.97 สำหรับGENCALC และ GLUE ตามลำดับ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทั้ง GENCALC และ GLUE สามารถใช้ปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวได้