รายละเอียดบทคัดย่อ


 . ทดสอบระบบปลูกพืชหลังนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.374-386.

บทคัดย่อ

         ทดสอบระบบปลูกพืชหลังนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชหลังนาและทดสอบพืชทางเลือกใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่วิธีทดสอบตามเทคโนโลยีปฏิบัติตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร โดยทดสอบ ระบบ มันสำปะหลังหลังนา ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ เกษตรกร5 ราย ระบบ ถั่วเขียวหลังนา ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ชัย เกษตรกร 4 ราย ทดสอบระบบทางเลือกใหม่ถั่วลิสงหลังนา ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี และ อำเภอโคกโพธิ์ชัย เกษตรกร 9 และ 4 รายตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่า วิธีเกษตรกร และวิธีทดสอบ มันสำปะหลัง ผลผลิตเฉลี่ย 2,204 และ 2,178 กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 864 และ 1,177 บาทต่อไร่อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 1.3 และ 1.5 ตามลำดับ ถั่วเขียวผลผลิตเฉลี่ย 112 และ 106 กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 1,878 และ 1,687 บาทต่อไร่ค่า BCR2.11 และ2.08 ตามลำดับ ถั่วลิสงตำบลหนองแปน และตำบลซับสมบูรณ์ ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 1,035 และ 1,254กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 17,644 และ 16,208 บาทต่อไร่ค่า BCR6.7 และ 7.2 ตามลำดับ ผลการทดสอบในมันสำปะหลัง ผลผลิตวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน แต่ผลตอบแทนการลงทุนวิธีทดสอบสูงกว่า แต่ทั้งสองวิธีต้องลงทุนด้วยความระมัดระวัง ส่วนผลการทดสอบในถั่วเขียว ผลผลิต และผลตอบแทนวิธีเกษตรกรสูงกว่าวิธีทดสอบเพียงเล็กน้อย สำหรับผลการทดสอบในถั่วลิสง ผลผลิตและผลตอบแทนสูงกว่าระบบเดิมของเกษตรกรอย่างชัดเจน