รายละเอียดบทคัดย่อ


 . การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าว.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.417-426.

บทคัดย่อ

         การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เริ่มตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการสกัดสายพันธุ์แท้จากประชากรข้าวโพดหวานที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ จากนั้นทำการคัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตพันธุ์ลูกผสม นำลูกผสมที่ได้จากพ่อแม่ดังกล่าวไปทดสอบศักยภาพในการให้ผลผลิตทั้งภายในศูนย์ฯ และภายนอกศูนย์ฯ พบว่า มีลูกผสมที่มีศักยภาพในการนำไปผลิตในสภาพดินนาได้ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ฉลุง1740 ฉลุง0656 ฉลุง1756 ฉลุง3656 และ ฉลุง3856จึงได้นำไปทดสอบในสภาพพื้นที่ของเกษตรกร พบว่า ฉลุง3656 เป็นข้าวโพดหวานลูกผสมที่แสดงศักยภาพสูงในการให้ผลผลิตในสภาพพื้นที่นา