รายละเอียดบทคัดย่อ


 . ผลของการใช้ต้นตอต่อลักษณะคุณภาพมะเขือเทศพันธุ์สีดา.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.427-436.

บทคัดย่อ

         การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ต้นตอมะเขือพื้นบ้านจำนวน 4 ชนิดต่อลักษณะคุณภาพของมะเขือเทศพันธุ์สีดา วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)มี 5 ทรีตเม้นต์ คือ ทรีตเม้นต์ควบคุม (เสียบยอดต้นตอเดิม) เปรียบเทียบกับการนำยอดมะเขือเทศพันธุ์สีดาที่อายุ 25 วันหลังปลูกมาเสียบยอดบนต้นตอมะเขือ 4 ชนิด (มะเขือพวง มะแว้ง มะอึก และมะเขือเปราะ) ทำการทดลอง 4 ซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2552 ที่แปลงทดลองเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการทดลองพบว่าการใช้ต้นตอจากมะเขือพวงมีศักยภาพในการนำมาใช้ผลิตมะเขือเทศพันธุ์สีดาได้ เนื่องจากทำให้ต้นมะเขือเทศมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างในส่วนใบ มวลชีวภาพของผล ความแน่นเนื้อ และความหนาเนื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นสีผิวของผลมะเขือเทศในรูปของ L* และb* ยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการใช้มะเขือพวงเป็นต้นตอ