รายละเอียดบทคัดย่อ


 . อิทธิพลของธาตุโพแทสเซียม และปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันอิสระในเมล็ด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ rosmarinic acid ในใบของงาขี้ม้อน (Perilla frutescens L. Britt.).  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.439-445.

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาอิทธิพลของการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมในรูปของ K2O และปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันอิสระในเมล็ด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสาร rosmarinic acid ในใบของงาขี้ม้อน ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 157 วันหลังปลูก โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 5 ซ้ำ โดยมีกรรมวิธีการทดลอง คือ อัตราการใช้โพแทสเซียม (K2O) มีจำนวน 5 อัตรา คือ 0 (control; T1), 5(T2), 30 (T3), 50 (T4) และ 100 (T5) กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยอินทรีย์ 2 อัตรา คือ 500 (T6) และ 1,000(T7) กิโลกรัมต่อไร่ โดยทำการทดสอบภายใต้สภาพแปลงปลูก พบว่า การใช้ธาตุโพแทสเซียม และปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่างๆ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในใบของงาขี้ม้อน แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร rosmarinic acid อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<=0.05) โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา500 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้สาร rosmarinic acid สูงสุด คือ 0.61 mg g-1ในขณะที่การใช้ธาตุโพแทสเซียมในอัตรา 50 และ 100 กิโลกรัมต่อไร่มีผลทำให้ปริมาณของกรดไขมันอิสระในเมล็ด คือ alpha -linolenic acidสูงสุด (77 และ 77.44 % ตามลำดับ) (P<=0.05) และการใช้ธาตุโพแทสเซียมในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ยังส่งผลให้ปริมาณของlinoleic acid สูงสุด (84.32 %) (P<=0.05)