รายละเอียดบทคัดย่อ


 . เทคโนโลยีการผลิตแตงโมอินทรีย์หลังนา:กรณีศึกษาบ้านโนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.460-464.

บทคัดย่อ

         จากการศึกษาเทคโนโลยีการผลผลิตแตงโมอินทรีย์หลังนาที่บ้านโนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในปี 2552-2554 เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เสนอขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร และมีค่านิยม/แนวคิดเฉพาะตัวในการจัดการการผลิตที่ได้ผลดีแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ในหลายด้าน โดยปลูกแตงโมในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวได้ในเดือนมีนาคม ได้เก็บข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมผลผลิตและค่าตอบแทน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลกับการผลิตโดยการใช้สารเคมีในพื้นที่เดียวกัน พบว่า เกษตรกรบ้านโนนค้อทุ่ง สามารถผลิตแตงโมโดยอาศัยความชื้นในดินและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้แตงโมเจริญเติบโตได้ดี การระบาดของโรคแมลงค่อนข้างน้อย ปลูกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ 5 ปี การผลิตแตงโมอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยคอก(มูลวัว)อัตรา 300กก./ไร่ และปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดอัตรา 100 กก./ไร่ และฉีดพ่นป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยน้ำหมักทุก 7-15 วันและน้ำส้มควันไม้เมื่อมีการระบาดของหนอนใย/เพลี้ยอ่อน บางรายอาจโรยด้วยทรายหรือถมด้วยดิน ได้ผลผลิต 700-1,500 กก./ไร่ ผลตอบแทน 1,100-5,100 บาท/ไร่ ในขณะที่กลุ่มที่ผลิตโดยใช้สารเคมี มีการใช้ปุ๋ยรองพื้นด้วยปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา 50-100 กก./ไร่หรือไม่รองพื้น และใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15อัตรา 25 กก./ไร่หว่านรอบโคนต้นในช่วงที่แตงโมเจริญเติบโตได้ประมาณ 1 เดือน และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยอาจหยอดก้นหลุ่มด้วยสารคาร์โบฟูราน และฉีดพ่นด้วยสารโคโตซาน/เมทโธมิล เมื่อมีการระบาดของหนอนหรือเพลี้ยอ่อน ได้ผลผลิต 800-1200 กก./ไร่ ผลตอบแทน (-) 255-975 บาท/ไร่ การผลิตแบบอินทรีย์ปลูกซ้ำแปลงเดิมได้ในปีถัดไปโดยไม่มีปัญหาโรคแมลง แต่การปลูกแบบการใช้สารเคมีซ้ำแปลงเดิมไม่ได้