รายละเอียดบทคัดย่อ


 . การพัฒนาระบบการผลิตกาแฟโรบัสต้าในเขตภาคใต้ตอนบน.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.498-509.

บทคัดย่อ

         การพัฒนาระบบการผลิตกาแฟโรบัสต้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เป็นการทดสอบเปรียบเทียบการใช้แกลบกาแฟอย่างเดียว, การใช้แกลบกาแฟร่วมกับปุ๋ยเคมี, การใช้ปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟร่วมกับปุ๋ยเคมีและวิธีของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แกลบกาแฟลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ดำเนินการทดลองที่สวนเกษตรกรใน 3 จังหวัด คือ ชุมพร กระบี่ และ ระนอง ระหว่างเดือนตุลาคม2550 ถึง กันยายน 2553 ผลการทดลองในปี 2552-2553 ของจังหวัดระนองพบว่า การใช้แกลบกาแฟร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยหมักแกลบกาแฟร่วมกับปุ๋ยเคมี ทำให้ได้ผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งในจังหวัดชุมพร และจังหวัดกระบี่ ขณะที่การใช้แกลบกาแฟร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยหมักแกลบกาแฟร่วมกับปุ๋ยเคมี มีแนวโน้มทำให้รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง