รายละเอียดบทคัดย่อ


 . ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioidesPenz. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.520-525.

บทคัดย่อ

         แอนแทรคโนสเป็นโรคที่สำคัญในมะม่วง งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. โดยทดสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ มี 6 กรรมวิธี คือสารสกัดจากเปลือกมังคุดสกัดด้วยเอทธานอลที่ความเข้มข้น 10, 100, 1,000และ10,000 ppm เปรียบเทียบกับ Benomyl ความเข้มข้น750 ppm และน้ำกลั่นปลอดเชื้อ โดยผสมกับอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ก่อนใส่เชื้อด้วยด้วยวิธี Poisoned food technique แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 100, 1,000 และ10,000 ppmสามารถยับยั้งเส้นใยของเชื้อรา C.gloeosporioidesได้ 54.01, 54.05 และ 55.14% ตามลำดับ ในขณะที่benomyl ความเข้มข้น 750 ppm ยับยั้งเชื้อราได้ 100 %.