รายละเอียดบทคัดย่อ


 . ผลของฤดูกาลที่มีต่อการเจริญเติบโต คุณภาพภายใน และระดับการเกิดสีน้ำตาลในผักกาดหอม.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.554-560.

บทคัดย่อ

         ผักกาดหอมจัดเป็นผักที่นิยมบริโภคในรูปผักสด แม้ว่าจะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตคือความเสียหายจากการเกิดสีน้ำตาลที่ส่วนใบ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฤดูกาลที่มีต่อการเจริญเติบโต คุณภาพภายใน และระดับการเกิดสีน้ำตาลในผักกาดหอมพันธุ์ GrandRapids วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วยการปลูกผักกาดหอมใน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว จำนวน 4 ซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น ทดลอง ณ แปลงทดลองเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2552 ผลการทดลองพบว่าการปลูกผักกาดหอมในช่วงฤดูฝนทำให้ต้นผักกาดหอมมีการเจริญเติบโตมากที่สุด ขณะที่การปลูกในฤดูหนาวพบความเสียหายของการเกิดสีน้ำตาล และระดับการทำงานของเอนไซม์ Polyphenol oxidase (PPO) น้อยที่สุด