หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553
ณ โรงแรมเจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
การศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพืชจากระบบการผลิตพืช GAP ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (345Kb)
1-15
สาวิตรี เขมวงศ์ และ สรัญญา ช่วงพิมพ์
ความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดของข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง (611Kb)
16-23
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และ ศรัณรักษ์ ปริรักษ์วิจิตร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์เส้นทางของลักษณะทางพืชไร่ ผลผลิตและ สารฟีนอลิคทั้งหมดในเมล็ดของข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง (359Kb)
24-33
สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
การเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมดของข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง ภายใต้วิธีการปลูกและระดับไนโตรเจนที่ต่างกัน (345Kb)
34-44
วันเพ็ญ เนาว์แก้ว และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมและไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง (345Kb)
45-55
ลดาวัลย์ ตังวิวัฒนาธร และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืนของจังหวัดน่าน (328Kb)
56-66
สาวิตร มีจุ้ย และ สำรวย ผัดผล
ผลของระบบการปลูกพืชร่วมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกองและยางพารา (793Kb)
89-99
ปฏิญญา สระกวี สายัณห์ สดุดี และ ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (595Kb)
100-115
ศรินณา ชูธรรมธัช สุพร ฆังคมณี ลักษมี สุภัทรา อาริยา จูดคง อภิญญา สุราวุธ ประสพโชค ตันไทย นันทิการ์ เสนแก้ว อุดร เจริญแสง นลินี จาริกภากรและ ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (276Kb)
116-126
สมชาย บุญประดับ ธำรง ช่วยเจริญ อรรณพ กสิวิวัฒน์ และ ปัญญา ธยามานนท์
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (342Kb)
127-144
วิไลวรรณ ทวิชศรี ปิยนุช นาคะ ปานหทัย นพชินวงศ์ และ เสรี อยู่สถิตย์
การวิเคราะห์ความสำคัญของตัวแปรความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (287Kb)
145-155
อัจฉรา ทองประดับ และ อยุทธ์ นิสสภา
การขยายผลระบบพืช ข้าว-ข้าว ในพื้นที่ที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า ลุ่มน้ำชีตอนปลาย : กรณีการจัดระบบการผลิตพืชในนา ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (1,059Kb)
156-166
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา และ วสุ อมฤตสุทธิ์
การทดสอบรูปแบบระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ยางพาราเป็นพืชหลักจังหวัดอุบลราชธานี (Kb)
167-181
บงการ พันธุ์เพ็ง วีระพล พชรอาวุธ บุญชู สายธนู และ จิตติชัย ใหญ่ผา
การทดสอบรูปแบบระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นพืชหลัก (619Kb)
182-198
อนุชา เหลาเคน นิพนธ์ ภาชนะวรรณ บุญชู สมสา มะลิวรรณ์ ทบภักดิ์พนิดา อ่อนสา กฤษฎา สาทองขาว และ จักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม ปัจจัยวีธีการปฏิบัติงานในสวนยาง และปัจจัยด้านจิตวิสัย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของผู้ทำสวนยางในเขตพื้นที่ราบ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (385Kb)
199-215
ศิริจิต ทุ่งหว้า
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์สำหรับควบคุมโรคใบไหม้ของถั่วหรั่ง (245Kb)
216-223
จิระ สุวรรณประเสริฐ อัจฉรา เพ็งหนู สะฝีหย๊ะ ราชนุช เพื่อม วุ่นซิ้ว3พธู จันทร์ชุม จิตต์ เหมพนม สุวณีย์ ธัมมิกะกุล และ ฉันทนา คงนคร
ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา (232Kb)
224-231
ฉันทนา คงนคร จิระ สุวรรณประเสริฐ ฉลอง เกิดศรี สะฝีหย๊ะ ราชนุชสำราญ สะรุโณ และ ศุกร์ เก็บไว้
การทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตของอ้อยอาหารสัตว์ 2 โคลนพันธุ์ (217Kb)
232-237
จิระ สุวรรณประเสริฐ สุคนธ์ วงศ์ชนะ และ สำราญ สะรุโณ
การวิจัยและทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีศักยภาพและเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (359Kb)
238-250
นันทิการ์ เสนแก้ว เขมมิการ์ โขมพัตร อภิญญา สุราวุธ สาวิตรี เขมวงศ์ศรินณา ชูธรรมธัช อุดร เจริญแสง นลินี จาริกภากร และ ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
แมลงวันคล้ายมด ศัตรูขมิ้นชนิดใหม่ในระบบการปลูกขมิ้นแซมยางเล็กในจังหวัดพัทลุงและตรัง (2,342Kb)
251-264
จรัสศรี วงศ์กำแหง ชนินทร์ ศิริขันตยกุล อภิญญา สุราวุธอาริยา จูดคง และ สรัญญา ช่วงพิมพ์
ผลเชิงเศรษฐกิจของการผสมผสานผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจในระบบการผลิตโดยไม่ ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษากลุ่มแม่วาง อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่ (331Kb)
265-276
กุศล ทองงาม จตุรงค์ พวงมณี และ กุหลาบ อุตสุข
การสร้างเสถียรภาพระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (376Kb)
277-301
ญาณิน สุปะมา ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย อมฤต วงษ์ศิริ อัญชลี ชาวนา พรทิพย์ แพงจันทร์
ผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในระบบการผลิตพืชสำคัญของจังหวัดลำพูน (359Kb)
302-316
กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ประภัสสรพันธ์ สมพงษ์ และ กมลพันธ์ เกิดมั่น
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดเขตการใช้ที่ดินที่มีหลายเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม (1,746Kb)
317-334
เมธี เอกะสิงห์ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ วราภรณ์ ชัยวินิจ
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการและวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินกรณีศึกษา ผลผลิตทางการเกษตรของ ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช (3,571Kb)
335-354
ปุญฑรษา อุ่นเลิศ ชื่น ทิพย์เพ็ง และ ไชยา กรรไพเราะ
การวิเคราะห์โอกาสการเกิดความแห้งแล้งโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการขยายระบบประกันภัยพืชผลไปยังพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในบางจังหวัดของประเทศไทย (1,409Kb)
355-369
ศักดิ์ดา หอมหวล และ ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
การจัดการน้ำและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบชลประทานแบบท่อพีวีซีและระบบสปริงเกลอร์ ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก จังหวัดเชียงใหม่ (1,188Kb)
370-381
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์
การพัฒนาระบบการผลิตพริกเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพพืชอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (345Kb)
382-396
นวลจันทร์ ศรีสมบัติ พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ ทิตติยา ธานี บุญชู สายธนู และ สุภาพร บ้งพรม
โอกาสและข้อจำกัดในการผนวกความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย (396Kb)
397-410
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ ยุภาพร ศิริบัติ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุด จังหวัดพัทลุง (310Kb)
411-422
ปรีดา หมวดจันทร์
โครงการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดพัทลุง กรณีการศึกษา วิจัยและฟื้นฟูภูมิปัญญาเกษตรกรรมของชุมชนพนางตุง (620Kb)
423-434
วิจิตรา อมรวิริยะชัย ปาจรีย์ เรืองกลับ บัณฑิต ทองนวล และนันทิยา พนมจันทร์
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ทำสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงและพื้นที่ราบต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสวนยางอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (359Kb)
435-452
ศิริจิต ทุ่งหว้า
การทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพื้นที่ลาดชันจังหวัดเพชรบูรณ์ (525Kb)
453-463
อรรณพ กสิวิวัฒน์ สมชาย บุญประดับ และ ธำรง ช่วยเจริญ
สัดส่วนที่เหมาะสมของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารสำหรับการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (306Kb)
464-475
วัฒนา วัฒนกุล และ อุไรวรรณ วัฒนกุล
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของไทย (285Kb)
476-486
ธนะวิชช์ สุนทรรักษ์ อยุทธ์ นิสสภา และปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
ศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวไม่ไวแสง (พันธุ์ปทุมธานี 1) ในสภาวะแล้งโดยเปรียบเทียบกับแบบจำลอง ORYZA2000 (920Kb)
487-494
ปรินดา บุญพร้อม สุรจิต ภูภักดิ์ ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ ทิวาพร ศรีวรกุล3และ สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่พัทลุง (435Kb)
507-515
สำราญ สะรุโณ ชะอ้อน พรหมสังคหะ บุญรัตน์ เหมือนยอดไพโรจน์ สุวรรณจินดา นลินี จาริกภากร และวิชัย ใจภักดี
ศึกษาการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของกรมวิชาการเกษตร (มิถุนายน 2552-มิถุนายน 2553) (2,840Kb)
516-529
สุธีรา ถาวรรัตน์ ก้องกษิต สุวรรณวิหค พัฒน์ วิบูลย์เจริญผล วิรัตน์ ธรรมบำรุง สุรกิตติ ศรีกุล ชาย โฆรวิส และ ธีรชาต วิชิตชลชัย
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” จังหวัดนครพนม (1,805Kb)
530-541
มะนิต สารุณา ชูศรี คำลี และ ชำนาญ กสิบาล
เวทีวิจัยสัญจร : กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ในการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (265Kb)
542-549
สำราญ สะรุโณ สาริณีย์ จันทรัศมี ปัทมา พรหมสังคหะ ไพเราะ เทพทอง มานิตย์ แสงทอง ไพโรจน์ สุวรรณจินดา และ นลินี จาริกภากร
การจัดการความรู้ชุมชนเกษตรเพื่อพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก: 2. ผลที่ได้จากการจัดการความรู้ชุมชนเกษตร (307Kb)
550-561
ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุดรธานี (4,931Kb)
562-569
ธนวัฒน์ เสนเผือก อมฤต วงษ์ศิริ และ ประหยัด ยุพิน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ : การฟื้นฟูและประยุกต์เทคนิคและเครื่องมืองานระบบเกษตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร (252Kb)
570-582
ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ นิชัย ไทพาณิชย์ มรกต อักษรสวาสดิ์ พัชรี เนียมศรีจันทร์