หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2545
ณ โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
การวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ (558Kb)
13-24
อารันต์ พัฒโนทัย
วิทยาการกระบวนการบทเรียนจากโครงการพีฒนาชนบทเชิงบูรณาการ (429Kb)
25-33
สุจินต์ สิมารักษ์
การเกษตรเชิงระบบในงานวิจัยข้าวโพด: ความท้าทายในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต (679Kb)
34-49
เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม, และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
A Case Study on Long-term Ecological Management in Sugarcane Plantation (119Kb)
50-52
Anusorn Kusolwong
ศักยภาพในการให้ผลผลิตและผลพลอยได้ของพืชในระบบการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย (493Kb)
55-67
ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
บทเรียนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืนระบบไม่ผลต่างระดับที่มีลางสาดเป็นพืชหลัก บ้านสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (307Kb)
68-73
ทองมา มานะกุล, สุวรร์ หาญวิริยะพันธุ์, ชวนชื่น เดี่ยววิไล และ จุฬจิรา หุณฑนามระ
การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชของดินโดยการใส่ปุ๋ยในระบบปลูกพืชข้าว-ถั่วเหลือง (442Kb)
74-85
เธียรชัย อารยางกูร
การใช้หญ้าแฝกเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนในพื้นที่ดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (151Kb)
86-89
สันติภาพ ปัญจพรรค์
Soil degradation under long-term rice production in Northeast Thailand (376Kb)
90-105
Sawaeng Ruaysongnern Andrew D. Noble
การประเมินความยั่งยืนของระบบไร่นาสวนผสมบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (599Kb)
106-118
ปิยะนุช เจริญศรี, วิเชียร จาฎพจน์, อภินันท์ กำนัลรัตน์ และ สมยศ ทุ้งหว้า
สิบปีของงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษของศูนย์ฝึก และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสระแก้ว (306Kb)
121-128
สมศักดิ์ พดด้วง
ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เกษตรกร (649Kb)
129-146
อนุภาพ ธีระกุล และ ไพรัช ด้วงพิบูลย์
การวิจัยและพัฒนาการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งแหล่ะงปลูกลำน้ำเชิญแบบมีส่วนร่วม (722Kb)
147-166
บุญช่วย สงฆนาม, จารุวัฒน์ ภูมิธิ, ฐิติ สินธุนาคร, ชาญวิทย์ ลุศนันทน์, สุขุม ขวัญยืน, ศุภชัย อติชาติ,เศรณี วงศ์คำจันทร์ และ วัชระ เนตรพิชิต
การกระจายไข่ไหมพันธุ์ดี สู่เกษตรแบบบูรณาการ (191Kb)
167-170
ทิพรรณี เสนะวงศ์
วิธีการทำแผนแม่บทชุมชนจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (293Kb)
171-179
อยุธ ขำหาญ
เครือข่ายการเรียนรู้กับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิธีการปลูกข้าวในเขตชลประทานภาคกลาง (1,088Kb)
180-203
สมบัติ ตงเต้า, สำเริง ช่างประเสริฐ,ละเอียด ปั้นสุข และ จรัส กิจบำรุง
ข้อมูลเชิงพื้นที่และการขยายผลการศึกษาข้ามลำดับชั้นในระบบเกษตร. (574Kb)
207-219
เมธี เอกะสิงห์ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
ระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเกษตร (774Kb)
220-238
เมธี เอกะสิงห์, เฉลิมพล สำราญพงษ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์
การจำลองผลกระทบของสภาพบรรยากาศในอนาคตต่อการผลิตข้าว (490Kb)
239-251
อรรถชัย จินตะเวช และ คิม ซี เหงียน
แบบแผนการจำแนกที่ดินเพื่อกำหนดคำแนะนำในการผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งเฉพาะเจาะจงกับสภาพของพื้นที่ : กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ (480Kb)
252-265
เริงศักดิ์ กตเวทิน, อนันต์ พลธานี, เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, สมศักดิ์ สุขจันทร์ และ สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ระบบฐานข้อมูลความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรที่ดิน : ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (441Kb)
266-277
มงคล ต๊ะอุ่น, สันติภาพ ปัญจพรรค์ และ สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
การวัดค่าคุณสมบัติของระบบเกษตรที่สูงเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (704Kb)
281-298
เบญจพรรณ เอกะสิงห์, เมธี เอกะสิงห์ และ ธันยา พรหมบุรมย์.
แบบจำลองการตัดสินใจของเกษตรกรในจัดสรรที่นาเพื่อปลูกข้าวหอมมะลิ (819Kb)
299-317
อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และประทานทิพย์ กระมล
ระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเห็ดธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (727Kb)
318-330
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์, พีรชัย วงศ์เลิศ, ชาติ เทียมทอง และ วิทยา ศรีทานันท์
โครงการหมู่บ้านวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี (203Kb)
333-333
บุญช่วย สงฆนาม และคณะ
การผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านกุดหิน และบ้านโดนเลงใต้มุ่งสู่ระบบเกษตรยั่งยืน (203Kb)
334-337
วีรพล เพชรอาวุธ และ คณะ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา (272Kb)
338-343
สุขุมาภรณ์ ขันธศรี,พีรชัย กุลชัย และ สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
แนวทางการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกระในโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (436Kb)
344-351
มรกต อักษรสวาสดิ์, พัชรี เนียมศรีจันทร์, ประหยัด ยุพิน, ยงศักดิ์ สุวรรณเสน, จตุรภัทร รัตนวิสานนท์ และ ชุติมา ประดิษฐเวทย์
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการปลูกพืชและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการรักษาเขตนิเวศน์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในทุ่งสัมฤทธิ์ (134Kb)
352-355
วิเชียร เกิดสุข และ หัสไชย บุญจูง