หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554
ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
ระบบเกษตรผสมผสาน: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (1,731Kb)
2-9
บุญเชิด วิมลสุจริต(1) สิงหนาท เสริฐสาย(1) และอัญชลี ชาวนา(1)
การพัฒนาระบบปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (163Kb)
10-22
ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย(1) ญาณิน สุปะมา(1) ศรีสุดา ทิพยรักษ์(2) สนิทพิมพ์ สิมมาทัน(1) อัญชลี ชาวนา(3) จันทร์สว่าง ศรีหาตา(4) แคทลิยา เอกอุ่น(5) อมฤต วงษ์ศิริ(6) พรทิพย์ แพงจันทร์(1) ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์(1) ดิเรก นรานาฏกรณ์(1) และอุบล หินเธาว์(1)
แนวทางการพัฒนาการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรรายย่อย (324kb)
23-41
สำราญ สะรุโณ(1) ไพโรจน์ สุวรรณจินดา(1) นลินี จาริกภากร(1) ปัทมา พรหมสังคหะ(1) สาริณีย์ จันทรัศมี(1) ไพเราะ เทพทอง(1) มานิตย์ แสงทอง(1) ชอ้อน พรหมสังคหะ(1) บุญรัตน์ เหมือนยอด(1) อาอีฉ๊ะ ใบละจิ(1) เสาวภาค รัตนสุภา(1) อุไรวรรณ สุกด้วง(1) สมใจ จีนชาวนา(1) และเกียรติศักดิ์ ขุนไกร(1)
คุณภาพและราคารับซื้อทะลายปาล์มน้ำมันตามชั้นมาตรฐาน มกษ. 5702-2552 ของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (674kb)
42-53
สุธีรา ถาวรรัตน์(1) ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง(1) อารมณ์ โรจน์สุจิตร(1)และสุรกิตติ ศรีกุล(1)
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิต คุณภาพทางเคมี และสารพิษตกค้างของมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (360kb)
54-76
ว่าที่ ร.ต.อนุชา เหลาเคน(1) นิพนธ์ ภาชนะวรรณ(1) จารุวรรณ บางแวก(2) วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร(2) นาตยา จันทร์ส่อง(3) และจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง(1)
การจำแนกพฤติกรรมการยอมรับการผลิตผักอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโดย แนวทางการปฏิบัติการผลิตอย่างเข้มข้น (222kb)
77-89
ประทานทิพย์ กระมล(1) เรนาโต วิลลาโน(2) ยวน เฟลมมิง(3) และพอล คริสเตียนเซน(4)
การปรับตัวของเกษตรกรในการสร้างความยืดหยุ่นของฟาร์ม: แนวโน้มและความท้าทายของเกษตรยั่งยืน ในจังหวัดเชียงใหม่ (214kb)
90-100
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล(1) และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ(2)
การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน (2,133kb)
101-111
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ(1) เบญจพรรณ เอกะสิงห์(2) เมธี เอกะสิงห์(2) เทวินทร์ แก้วเมืองมูล(2) กุศล ทองงาม(2) ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์(-) และกมลพันธ์ เกิดมั่น(2)
การสร้างตัวชี้วัดและดัชนีการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อความยั่งยืนอย่างผสมผสานหลายมิติ (225kb)
112-126
เบญจพรรณ เอกะสิงห์(1) พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์(2) ปัทมาพร ปันทิยะ(2) และปิยะพงศ์ ภูมิประภัทธ์(2)
ระบบเกษตรพันธะสัญญา :ข้อตกลงความพึงพอใจของเกษตรกร ข้อดี ข้อเสียจากมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (181kb)
127-142
พรสิริ สืบพงษ์สังข(1) จิรวรรณ กิจชัยเจริญ(2) เบญจพรรณ เอกะสิงห์(1) ณัฐชนา ถาวรนันท(2) และสุกัญญา โคตรปัญญา(2)
การจัดการแรงงานจ้างกรีดยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง (513kb)
143-149
วาสนา ประสมศรี(1) บัญชา สมบูรณ์สุข(2) วันชัย ธรรมสัจจการ(3) และชัยยะ คงมณี(4)
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานครัวเรือนในระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา (322kb)
150-159
อัจราพร ทรปุ่น(1) บัญชา สมบูรณ์สุข(2) และวันชัย ธรรมสัจการ(3)
การพัฒนาโปรแกรม “น้ำทา”เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์พื้นที่ในลุ่มน้ำย่อย (2,188kb)
160-167
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์(1) เมธี เอกะสิงห์(1) เทวินทร์ แก้วเมืองมูล(1) ถาวร อ่อนประไพ(1) และวรวีรุกรณ์ วีรจิตต์(1)
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทย (3,099kb)
168-190
สาธิมน ทิพยวงศ์(1) บัญชา สมบูรณ์สุข(2) ประวิทย์ โตวัฒนะ(3) และวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์(4)
ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร (7,010kb)
191-197
ธเนศร์ บุณนิล(1) นรินทร บุญพราหมณ์(2) วสุ อมฤตสุทธิ์(2) และทศพร สาธรวิศิษฐ์(2)
ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน้ำ (8,701kb)
198-203
วชิรศักดิ์ ปกาสิต(1) นรินทร บุญพราหมณ์(1) วสุ อมฤตสุทธิ์(1) และทศพรสาธรวิศิษฐ์(1)
ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน (1,241kb)
204-210
วสุ อมฤตสุทธิ์(1) นรินทรบุญพราหมณ์(1) ทศพร สาธรวิศิษฐุ์(1) และสายันต์แสงหัวช้าง(1)
Effects of Mungbean (Vigna radiata (L.) R. Wilczek)on growth and yield of Subsequent Crops (90kb)
212-218
Sukumarn Lertmongkol(1) Ed Sarobol(1) and Cha-um Premasthira(2)
การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโดยใช้ GENCALC และ GLUE (125kb)
219-226
ชิษณุชา บุดดาบุญ(1) อรรถชัย จินตะเวช(2) และเกอร์ริต ฮูเกนบูม(3)
การทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว–ข้าวโพดข้าวเหนียวในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี (160kb)
227-235
เครือวัลย์ บุญเงิน(1) จันทนา ใจจิตร(1) ศักดิ์ดา เสือประสงค์(1) อรัญญา ภู่วิไล(1) ละเอียด ปั้นสุข(1) มณฑาทิพย์ อรุณวรากรณ์(1) และวันชัย ถนอมทรัพย์(1)
อิทธิพลของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซท์แบบ A1B และ A2 จากแบบจำลองภูมิอากาศต่อผลผลิต ข้าว ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2542 (135kb)
236-243
อรรถชัย จินตะเวช(1) ชิดนุชา บุดดาบุญ(2) ศุภกร ชินวรรโณ(3) เฉลิมรัฐ แสงมณี(4)
อิทธิพลของวันปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟ่างหวานหลังนา (108kb)
244-251
สมชาย บุญประดับ(1) และประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์(2)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงของการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ ลาดชันของจังหวัดน่าน (2,343kb)
252-263
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา(1)
การคาดการณ์ผลผลิตอ้อยของพื้นที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวโดยใช้แบบจำลอง CSM-CANEGRO ปีการ ผลิต 2552/53 และ 2553/54 (144kb)
264-272
ชนากานต์ พุทโธ(1) Saravanan Rethinum(1) อัปสร เปลี่ยนสินไชย(1) และอรรถชัย จินตะเวช(2)
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา (129kb)
273-280
เบญจมาศ คำสืบ(1) สุกิจ รัตนศรีวงษ์(1) เสาวรี ตังสกุล(1) วีระชัย จุนขุนทด(1) สายชล แสงแก้ว(1) อินทิรา เยื่องจันทึก(1) และวาสนา วงศ์พินิจ(1)
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออก (597kb)
281-294
นพดล แดงพวง(1) สาลี่ ชินสถิต(1) จรีรัตน์ มีพืชน์(1) อรุณี วัฒนวรรณ(1) หฤทัย แก่นลา(1) ศนวล สุราษฎร์(1) ชูชาติ วัฒนวรรณ(1) สุเมธ พากเพียร(1) ณัฐพล มากท่า(1) พินิจ กัลยาศิลปิน(2) และประเสริฐ อุปถัมภ์(3)
การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออกแบบบูรณาการ (211kb)
295-312
ประนอม ใจอ้าย(1) สุทธินี เจริญคิด(1) พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย(1) นิภารัตน์ จันทร์ภิรมย์(1) นันทรัตน์ ศุภกำเนิด(2) สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ(2) และสากล มีสุข(1)
การศึกษาชนิดและปริมาณของสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ใน เขตภาคตะะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหลังการรับรองระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) (135kb)
313-323
วัชราพร ศรีสว่างวงศ์(1) ปริยานุช สายสุพรรณ์(1) จารุพงศ์ ประสพสุข(1) และชัยศักดิ์ แผ้วพลสง(1)
การพัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในพื้นที่ภาคตะวันออก (148kb)
324-331
ศรีนวล สุราษฎร์(1) สาลี่ ชินสถิต(1) จรีรัตน์ มีพืชน์(1) หฤทัย แก่นลา(1) เกษสิริ ฉันทพิริยะพูน(2) และอุมาพร รักษาพราหมณ์(2)
การคาดการณ์ผลผลิตลำไยโดยใช้เทคนิคการจำแนกระยะไกลและสมการถดถอย หลายตัวแปรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิต (1,725kb)
332-342
วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์(1) และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์(2)
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่กรณี : การพัฒนาเทคนิคและเครื่องมืองานระบบเกษตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร (108kb)
343-345
ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ(1) นิชัย ไทยพาณิชย์(2) มรกต อักษรสวาสดิ์(3) และพัชรีเนียมศรีจันทร์(4)
การเปรียบเทียบเส้นความมั่นคงทางอาหารกับเส้นความยากจนของครัวเรือนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (183kb)
346-355
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล(1,2) , กุศล ทองงาม(1) , พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์(1) , เบญจพรรณ เอกะสิงห์(1,2) , ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์(1,3), ยุภาพร ศิริบัติ(1) , กมลพันธ์ เกิดมั่น(1)
ระบบสนับสนุนการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการผลิตทางเกษตร (2,210kb)
356-373
เมธี เอกะสิงห์(1) ประภัสสร พันธ์สมพงษ์(1) และเบญจพรรณ เอกะสิงห์(1)
ทดสอบระบบปลูกพืชหลังนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (153kb)
374-386
ญาณิน สุปะมา(1) ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย(1) ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์(1) และพรทิพย์ แพงจันทร์(1)
ศึกษาวิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนในดินทราย (150kb)
388-396
ณพล โคตรน้ำเนาว์(1) สำราญ แสนสุโพธิ(1) ปรีชา พราหมณีย์(1) และอัปสร เปลี่ยนสินชัย(1)
ความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอชาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบการผลิตข้าวนาสวน (1,878kb)
397-407
ทัพไท หน่อสุวรรณ(1) อรรถชัย จินตะเวช(1) และสิทธิชัย ลอดแก้ว(1)
ผลของอีเอ็มต่อการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลัง (141kb)
408-416
ปิยนันท์ ชมนาวัง(1) ชาญณรงค์ ชมนาวัง(1) แก้วตา สูตรสุวรรณ(1) มัลลิกา ธีระกุล(1) และรัฐพล มีลาภสม(1)
การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าว (128kb)
417-426
ฉลอง เกิดศรี(1) สรายุทธ ช่วงพิมพ์(1) และพวงผกา เกียรติขวัญบุตร(1)
ผลของการใช้ต้นตอต่อลักษณะคุณภาพมะเขือเทศพันธุ์สีดา (415kb)
427-436
ยศนนท์ ศรีวิจารย์(1) ประสิทธิ์ ชุติชูเดช(1) และเบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช(1)
การคาดคะเนความงอกของเมล็ดพันธุ์งาขี้ม้อนภายใต้อุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่างๆ โดยใช้เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ (83kb)
437-438
สมคิด พันโนราช(1) พีรยศ แข็งขัน(1) มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย(1) กรกิตติ์ เฉลยถ้อย(2) และปิติพงษ์ โตบันลือภพ(1)
อิทธิพลของธาตุโพแทสเซียม และปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันอิสระในเมล็ด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ rosmarinic acid ในใบของงาขี้ม้อน (Perilla frutescens L. Britt.) (149kb)
439-445
ปวีณา ฦาชา(1) สมคิด พันโนราช(2) กรกิตติ์ เฉลยถ้อย(4) พนิดา อริมัตสึ(1) ประสบอร รินทอง(2) สุชาดา เวียรศิลป์(3) และปิติพงษ์ โตบันลือภพ(1)
ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมหัวใหญ่ในระบบข้าว-หอมหัวใหญ่พื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (166kb)
446-459
ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์(1) กิ่งกาญจน์ เกียรติอนันต์(1) สิรี สุวรรณเขตนิคม(1) และณัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกูล(1)
เทคโนโลยีการผลิตแตงโมอินทรีย์หลังนา:กรณีศึกษาบ้านโนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ (124kb)
460-464
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์(1) พจรจิตร์ นวลผิว(2) บุญชูสายธนู(1) และจำลอง กกรัมย์(1)
การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก (161kb)
465-474
สุจิตร ใจจิตร(1) จันทนา ใจจิตร(1) สาธิต อารีรักษ์(2) สุชาติ เจริญรัตน์ (1) ละเอียด ปั้นสุข(1) อำนาจ จันทร์กลิ่น(1) อานนท์ มลิพันธ์(3) มณฑาทิพย์ อรุณวรากรณ์(1) และวีระพงษ์ เย็นอ่วม(4)
วิจัยและพัฒนาการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพเพื่อการส่งออก (185kb)
475-487
อรุณี วัฒนวรรณ(1) ชูชาติ วัฒนวรรณ(1) ศรีนวล สุราษฎร์(1) ชนะศักดิ์ จันปุ่ม(1) เกษสิริ ฉันทะพิริยะพูน(1) อานันท์ เลิศรัตน์(2) และพุฒนา รุ่งระวี(2)
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์ และอุบลราชธานี (167kb)
488-497
บุญชู สายธนู(1) รัตน์ติยา พวงแก้ว(2) บงการ พันธุ์เพ็ง(1) ฑีประพันธ์ น้อยอินทร์(1) และเฉลิมพงษ์ ขาวช่วง(2)
การพัฒนาระบบการผลิตกาแฟโรบัสต้าในเขตภาคใต้ตอนบน (184kb)
498-509
สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ(1) ปานหทัย นพชินวงศ์(1) สมคิด ดำน้อย(2) ก้องกษิต สุวรรณวิหค(3) ชูศักดิ์ สมมาตร(2) และวิรัตน์ ธรรมบำรุง(3)
ศักยภาพของแม่ปุ๋ยบางชนิดต่อการยับยั้งและป้องกันการเกิดโรครากขาวของยางพาราสาเหตุจากเชื้อรา Rigidoporus microporusในยางปลูกใหม่ (151kb)
510-519
อารมณ์ โรจน์สุจิตร(1) สายใจ สุชาติกูล(2) บุญปิยะธิดา แคล่วคล่อง(2) สมคิด ดำน้อย(3) ปราโมทย์ คำพุทธ(3) และชูศักดิ์ สมมาตร(3)
ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioidesPenz. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ (433kb)
520-525
นิภาดา ประสมทอง(1) มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย(1) ประภัสสร บุษหมั่น(2) วรภัทร ลัคนทินวงศ์(3) และมงคล วงศ์สวัสดิ์(1)
การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพริกของเกษตรกรในจังหวัดน่าน (561kb)
526-538
พรรณผกา รัตนโกศล(1) สุระพงษ์ รัตนโกศล(1) และปริศนา หาญวิริยะพันธุ์(2)
กระบวนการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (592kb)
539-553
พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ(1) นวลจันทร์ ศรีสมบัติ(2) ยุวลักษณ์ ผายดี(3) อิทธิพล บ้งพรม(1) นาตยา จันทร์ส่อง(1) นิรมล ดำพะธิก(3) และสมใจ โควสุรัตน์(4)
ผลของฤดูกาลที่มีต่อการเจริญเติบโต คุณภาพภายใน และระดับการเกิดสีน้ำตาลในผักกาดหอม (148kb)
554-560
ชมดาว ขำจริง(1) เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช(1) ประสิทธิ์ ชุติชูเดช(1) และเกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง(1)