หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555
ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบต่อผลผลิตพืชหลักในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง () 5-23
อรรถชัย จินตะเวช
Effect of Brown Manure and Level of Nitrogen on T. Aman Rice and Subsequent Effect on Wheat () 24-30
S. Mondal M. A. Salam M. S. Islam A. K. Chaki M.Shahidul Islam M.F. Hossain
Marketing System of Sticky Corn : A Case Study at Nong Bua Sub-District, Ban Fang District,Khon Kaen Province, Northeast Thailand () 31-37
Md. Shahidul Islam Chalee Gedgaew Shimul Mondal Suchint Simaraks
Rainfied lowland rice cultivation systems in Vientiane plain, Lao P D R () 38-44
Anongsak Phachomphonh Suchint Simaraks Nisit Kamla
Effects of Biochar Amendment on Soil Fertility and Lowland Rice Yield in Nakhon Phanom Province Northeast Thailand () 45-48
Saowakon Hemwong Georg Cadisch
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาคารที่บริโภคกับทุนการดำรงชีพของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ () 49-55
กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
การประเมินความมั่นคงทางอาหารจากความสัมพันธ์ด้านทุนการดำรงชีพของครัวเรือนโดยใช้ข้อมูล จปฐ () 56-63
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ () 64-71
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
กลยุทธ์ในการรับมืออาหารไม่เพียงพอของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ () 72-78
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
การเกษตรแบบประณีต กรณีศึกษา : การปลูกผักกาดหัวแบบประณีตของเกษตรกรบ้านหนองโง้ง หมู่ 10 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น () 79-82
อรวรรณ เคนชาติ พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก สุจินต์ สิมารักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์เห็ดบดในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว () 83-89
ผศ.สมชาย รัตนมาลี ชนาพร รัตนมาลี
ความต่อเนื่องของการปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา กรณีศึกษา : หมู่บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น () 90-94
วารีรัตน์ ปัณณราช ประภัสสร วงศ์สาลี สุจินต์ สิมารักษ์
เงื่อนไขการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตพืชของเกษตรกร อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน () 95-98
แดนชัย แก้วต๊ะ สาวิตร มีจุ้ย บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา ปรัชวนี พิบำรุง
ความยืนหยัดและภาพจำลองอนาคตของระบบการเลี้ยงสัตว์โดยชุมชนเป็นฐาน () 99-106
ธีรชัย หายทุกข์ สุจินต์ สิมารักษ์
การจำลองผลิตภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวนาปีเพื่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แบบ A1B ในพื้นที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน () 107-114
อรรถชัย จินตะเวช ถาวร อ่อนประไพ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ชิษณุชา บุดดาบุญ เฉลิมรัฐ แสงมณี ศุภกร ชินวรรณโณ
การวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝนและการใช้งานเพื่อให้คำแนะนำการปลูกพืชเขตอาศัยน้ำฝนของภาคเหนือตอนบน () 115-120
วิลาสลักษณ์ ว่องไว ฉัตรสุดา เชิงอักษร สมคิด รัตนบุรี สันติ โยธาราษฏร์ วลัยพร ศศิประภา อนุ สุวรรณโฉม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายที่ระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ขะนาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน () 121-127
ดาริกา สุวรรณมงคล บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ถาวร อ่อนประไพ
ความเชื่อมโยงของราคามังคุดระหว่างจังหวัดภาคตะวันออกกับตลาดขายส่ง () 128-134
จักรีพร สารนอก อภิชาต ตะลุณเพธย์
กระบวนการมีส่วนร่วมสำหรับสร้างตัวบ่งชี้ความยั่งยืนของการเลี้ยงโคนมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ () 135-140
วรมัน ไม้เจริญ สุจินต์ สิมารักษ์ ภาสกร นันทพานิช
ระบบการเลี้ยงและลักษณะทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหมูหลุม ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ () 141-147
อัมราวดี ศรีสุขใส บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว-ถั่วลิสง จังหวัดนครสวรรค์ () 148-154
วีระพงษ์ เย็นอ่วม ละเอียด ปั้นสุข สุจิตร ใจจิตร จันทนา ใจจิตร เครือวัลย์ บุญเงิน ทองหยด จีราพันธ์
การทดสอบระบบปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม () 155-160
นิพนธ์ ภาชนะวรรณ อนุชา เหลาเคน มะลิวรรณ์ ทบภักดิ์ ปรีดา นาคปรีชา จักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง
ทดสอบระบบการปลูกพืชในพืชที่นาเขตน้ำฝน จังหวัดขอนแก่น () 161-167
ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ญาณิน สุปะมา ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ พรทิพย์ แพงจันทร์
การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ชลประทาน บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย จังหวัดอำนาจเจริญ () 168-173
นิรมล ดำพะธิก สมชาย เชื้อจีน สมคิด จังอินทร์ พจรจิตร์ นวลผิว
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือก () 174-180
ประทานทิพย์ กระมล เรนาโต วิลลาโน ยวน เฟลมมิง พอล คริสเตียนเซน
อิทธิพลของวิธีการปลูกและปุ๋ยต่อข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม่ HyKOS3 ในระบบการผลิตข้าวดอกมะลิอินทรีย์เขตชลประทาน () 181-185
ชินกฤต สุวรรณคีรี บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี
การใช้โครงข่ายของเบย์สในการกำหนดพารามิเตอร์เชิงพื้นที่เพื่อการคาดการณ์ผลผลิตข้าว () 186-193
เฉลิมพล สำราญพงษ์
การปรับแต่งและการทดสอบแบบจำลองมันสำปะหลัง CSM-Cropsim-Cassava สำหรับการปลูกปลาย และต้นฝนฤดู () 194-200
อรรถชัย จินตะเวช วินัย ศรวัต โอภาษ บุญเส็ง เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
การผลิตและการทดสอบสมบัติกายภาพของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว () 201-207
สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บุญรัก ลาดสูงเนิน
การเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตข้าว : ความเข้าใจการปรับตัวและการยอมรับของเกษตรกรต่อขั้นตอน การผลิตข้าวที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ () 208-214
ศิริมาศ แสงเมือง บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
การกระตุ้นการงอกของเมล็ดฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) โดยสารชีวภาพและพืชสมุนไพรบางชนิด () 215-221
พิศาล เพชรคง ศิริพงษ์ เพ็งทลุง ชมดาว ขำจริง เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช ประสิทธิ์ ชุติชูเดช
แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก่ำ () 222-229
สายบัว เข็มเพ็ชร ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวนาปรังของระบบข้าว-ข้าวในพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดยโสธร () 230-235
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังสู่เกษตรกร โดย "สีคิ้วโมลเดล" () 236-242
สุกิจ รัตนศรีวงษ์ เบญจมาศ คำสืบ วีระชัย จุนขุนทด ขนิษฐา ก๋าคำมูล อินทิรา เยื่องจันทึก
การแพร่ระบาดของโรคโคนเน่าในแปลงผลิตคริสต์มาสชำถุง พื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย () 243-249
กุศล ถมมา เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข ประภาส แยบยน รพีพร ศรีสถิต ศุภชัย อติชาติ
การประยุกต์แนวคิดงานวิจัยระบบการทำฟาร์มเพื่อการพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังนาในเขตน้ำใต้ดินตื้น จังหวัดอุบลราชธานี () 250-257
บงการ พันธุ์เพ็ง ฑีประพันธ์ น้อยอินทร์ บุญชู สายธนู
พลวัตของการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว : กรณีศึกษาในตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น () 258-264
อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ สุจินต์ สิมารักษ์
ทดสอบพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด () 265-271
อาพร คงอิสโร ฐปนีย์ ทองบุญ วิริยา ประจิมพันธ์
การลดการเน่าเสียจากเชื้อราในพริกหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์ () 272-279
สุรีย์ นานาสมบัติ เนตรชนก อดิศรเกษม พรศิริ ธรรมจิต ศุภชัย แจ้งกระจ่าง
ผลการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วย UMMB ต่อการผลิตกระบือพื้นเมืองไทยในเขตจังหวัดอุทัยธานี () 280-284
อิสเรส จันทราศรี ธันวา ไวยบท ธันย์ชนก หัตถกรรม
ศึกษาการปลูกพืชแซมยางของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ () 285-288
รัตน์ติยา พวงแก้ว เฉลิมพงษ์ ขาวช่วง สุทัศน์ สุรวาณิช สุจินต์ แม้นเหมือน
บทเรียนเบื้องต้นของการร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคเอกชน () 289-295
พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง สุจินต์ สิมารักษ์ ดิรก สาระวดี วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
การพัฒนาและการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหวานหลังนาในระบบข้าว-ข้าวโพดหวานในพื้นที่สองอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ () 296-303
ฉัตรสุดา เชิงอักษร สุริยนต์ ดีดเหล็ก ละอองดาว แสงหล้า
สมบัติของดิน ปริมาณและแหล่งกักเก็บคาร์บอนและไนโตรเจนในดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน () 304-311
อรรณพ พุทธโส โกศล เคนทะ นิลภัทร คงพ่วง ศุภฤกษ์ กลิ่นหวล
สถานการณ์การทำประมงแมงกะพรุน บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี () 312-317
ทิพย์สุดา ชงัดเวช รังสรรค์ สร้อยสม ศิรินภา เกตุแก้ว