หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2543
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
ทิศทางการเกษตรของไทยในทศวรรษหน้า (98Kb)
3-10
ปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
งานวิจัยเกษตรเชิงระบบ: ทิศทางและสถานภาพในปัจจุบัน (221Kb)
11-28
อารันต์ พัฒโนทัย.
การพัฒนาเกษตรยั่งยืน: แนวทางและดัชนีชี้วัด (286Kb)
31-49
อรุณ อวนสกุล.
การพัฒนาเกษตรยั่งยืน: มิติใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแบบมีส่วนร่วม (207Kb)
51-72
สุวินัย รันดาเว.
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน: บทวิเคราะห์จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม (206Kb)
73-85
ธันวา จิตต์สงวน.
อภิปรายกลุ่มเรื่อง “เกษตรยั่งยืนกับกระแสโลกาภิวัตน์” (221Kb)
87-104
อรุณ อวนสกุล, สุภา ใยเมือง และ ชนวน รัตนวราหะ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์ม (201Kb)
107-119
วิริยะ ลิมปินันท์.
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวโพดในไร่เกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ (232Kb)
121-134
ชลวุฒิ ละเอียด และ ก้อนทอง พวงประโค
การใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาและการถ่ายทอดกรรมวิธีแบบยั่งยืนในการปลูกมันสำปะหลัง (269Kb)
135-150
วัฒนะ วัฒนานนท์, วิลาวัลย์ วงษ์เกษม, ไกวัล กล้าแข็ง และ Reinhardt H.Howeler.
ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการปลูกพืชและระบบเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้แนวทางการวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์ม (216Kb)
151-166
นิชัย ไทพาณิชย์.
แนวทางระบบการทำฟาร์มในงานส่งเสริมการเกษตร (192Kb)
167-179
สันติ อุทัยพันธุ์ และ ชาญยุทธ มณีพงศ์.
ประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (169Kb)
181-189
ปัญญา ปุลิเวคินทร์.
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่: มิติใหม่ของการวิเคราะห์และวางแผนระบบเกษตร (714Kb)
193-212
เมธี เอกะสิงห์.
แบบจำลองระบบการผลิตพืชกับงานวิจัยระบบทำฟาร์ม (420Kb)
213-235
อรรถชัย จินตะเวช, วินัย ศรวัต, ก้อนทอง พวงประโคน, หัสไชย บุญจูง, เกริก ปั้นเหน่งเพชร, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และ ปรีชา พราหมณีย์.
แนวทางใหม่ในการวิจัยและส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพืช: กรณีตัวอย่างข้าวหอมมะลิ (256Kb)
237-252
อนันต์ พลธานี, วาสนา ผลารักษ์, เริงศักดิ์ กตเวทิน, เกริก ปั้นเหน่งเพชร, บุญมี ศิร, สุนันทา กิ่งไพบูลย์ และ อารันต์ พัฒโนทัย.
From cropping and farming systems research to ecoregional approaches for integrated natural resources management developing the agricultural system concept (118Kb)
255-275
Guy Trebuil and S.P.Kam.
Agroforestry systems research: Evolving concepts and approaches (2,726Kb)
277-303
David E.Thomas.
ทำไมงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรที่ดินจึงต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (93Kb)
305-307
ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์.
สิทธิชุมชนของเกษตรกรกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (173Kb)
311-322
อานันท์ กาญจนพันธุ์.
ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยอาหารธุรกิจแปรรูปพื้นบ้าน (378Kb)
323-339
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และ อารี วิบูลย์พงศ์.
ระบบสังคมเกษตร: ข้อเสนอเชิงแนวคิดที่ได้จากการวิจัยในภาคใต้ (111Kb)
341-347
สมยศ ทุ่งหว้า.