แนวปฏิบัติด้านการผลิตข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้ดำเนินการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลข่าวสารและวิธีการ วิเคราะห์ที่ใช้ในการวางแผนการผลิตระดับฟาร์มจนถึงระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคมาแล้วในอดีต ข้อมูลเหล่านี้มีทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจัดเก็บไว้ในระบบสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของพืชที่สำคัญในภาคเหนือ ใน อนาคตความต้องการข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มีมากขึ้น และความต้องการของผู้ใช้จะหลากหลาย ดังนั้น ศูนย์ วิจัยจะต้องสนองตอบต่อความต้องการเหล่านี้โดยผลิตข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้ รวดเร็ว มีความทันสมัยและถูกต้อง

5. ผลิตข้อมูลและข่าวสารที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์สำหรับการวางแผนการใช้และฟื้นฟู ทรัพยากรที่ดินและน้ำ ผลิตพืชเศรษฐกิจและการดำเนินกิจการด้านธุรกิจเกษตร

  • สร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือ เช่น พื้นที่เพาะปลูก ทรัพยากรน้ำ ที่ ดิน ภูมิอากาศ และโครงสร้างพื้นฐานในด้านการตลาด
  • ใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการผลิตข่าวสารที่เป็นประโยชน์เฉพาะเรื่องจากข้อมูลที่มีอยู่
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบง่ายต่อการจัดเก็บและเหมาะแก่การเรียกใช้ เพื่อเป็น ประโยชน์ต่องานวางแผนและพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ และการเรียนการสอน

6. ผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบในรูปแบบต่าง ๆ

  • สนับสนุนการจัดพิมพ์ตำราการใช้แนวคิดเกษตรศาสตร์เชิงระบบในการพัฒนาการเกษตร
  • ริเริ่มจัดทำวารสารเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ทันสมัยให้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับ

  • จัดทำข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนจัดการหรือ ส่งเสริมการเกษตรลงบนสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น CD-ROM
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แพร่หลายกว้างขวางขึ้นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท โดยพัฒนา Homepage ให้เป็นประโยชน์ในทางการเกษตรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย