จุดมุ่งหมาย (Goals)

การวิจัย

1. เสริมสร้างรากฐานการวิจัยเชิงระบบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

2. ขยายผลการใช้แนวทางการวิจัยเชิงระบบสู่การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ดำเนินการวิจัยไปสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาทางเกษตรและการบริหารและจัดการธุรกิจ เกษตรเพื่อชุมชน

4. พัฒนาและดำเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเป็นโครงการใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนและ การพัฒนาเกษตรในระดับจังหวัดภาคเหนือ

การผลิตข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ

5. ผลิตข้อมูลและข่าวสารที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์สำหรับการวางแผนการใช้และฟื้นฟู ทรัพยากรที่ดินและน้ำ การผลิตพืชเศรษฐกิจและการดำเนินกิจการด้านธุรกิจเกษตร

6. ผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบในรูปแบบต่าง ๆ
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ทันสมัยให้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับ

การสนับสนุนการเรียนการสอน

8. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอน หลักสูตรมหาบัณฑิตเกษตรศาสตร์เชิงระบบให้ ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประเด็นปัญหาใหม่ และความ ต้องการของสังคม

9. ขยายขอบเขตการศึกษาปริญญาโทเกษตรศาสตร์เชิงระบบไปสู่ปริญญาเอกเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ

10. เสริมสร้างรากฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ให้เข้มแข็ง

11. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและวิจัยอย่างมี ส่วนร่วม

12. ขยายผลที่ได้จากการวิจัยสู่องค์กรรัฐบาล องค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษาโดยผ่านโครง การส่งเสริมและโครงการบริการสังคม

การบริหารจัดการ

13. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และความเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริม สร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

14. สร้างความผูกพันและจูงใจให้คณาจารย์ นักวิชาการและผู้สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อร่วมกัน พัฒนาให้องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

15. สร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

16. สร้างความเท่าเทียมและสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

17. สร้างกลไกในการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได้ เพื่อความมีประสิทธิภาพและการ พึ่งตนเองได้ขององค์กรขององค์กร

18. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรความช่วยเหลือและภาคเอกชนให้เข้มแข็ง

19. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ

20. พัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในเชิงความพอใจของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพ คุณภาพและ ปริมาณ

กลับสู่หน้าหลัก หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป