การบริหารจัดการ


พันธกิจที่ได้กำหนดมาข้างต้นจะดำเนินการประสบความสำเร็จได้จะต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีงบประมาณ มีอาคารสถานที่ มีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งเกื้อหนุนต่าง ๆ นอกจากนี้แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรจำเป็นต้องได้รับการดูแลควบคู่กันไป เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

13. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และความเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

 • ทบทวนชื่อ ปรับโครงสร้างองค์กรให้ตอบสนองต่อภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) งานวิจัย
 • ปรับปรุงระบบงานให้รวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • สร้างกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทีมงานที่เข้มแข็ง
 • ลดบทบาทของการควบคุม สั่งการ ไปสู่บทบาทของความเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ฝึกสอนงาน
 • สร้างระบบการสื่อสารที่ให้ทุกคนได้เข้าใจในเหตุผลการตัดสินใจของบุคลากรในองค์กร
 • กำหนดภารกิจหลักของนักวิชาการประจำศูนย์วิจัยให้ชัดเจน และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้

14. สร้างความผูกพันและจูงใจให้คณาจารย์ นักวิชาการและผู้สนับสนุนงานวิชาการเพื่อร่วมมือกันพัฒนาให้องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

 • จัดหางบประมาณเพื่อให้โอกาสนักวิจัยนำเสนอผลงานและร่วมประชุมทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • สร้างกลไกที่จะชักจูงให้อาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์และคณะอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการวิจัย
 • ผลักดันให้คณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างกลไกในการคิดภาระงานเพื่อจูงใจให้คณาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมงานในศูนย์วิจัยมากขึ้น
 • ประสานงานเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองค์กร

15. สร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 • จัดให้มีแผนทดแทนกำลังคน โดยเฉพาะแผนทดแทนกำลังคนทางวิชาการ
 • ส่งเสริมและจัดหาทุนให้แก่นักวิชาการและอาจารย์ที่เข้ามาร่วมทำงานได้เพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษา ดูงาน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

16. สร้างความเท่าเทียมและสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 • แบ่งงานและมอบหมายงานให้นักวิจัย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีเป็นระยะ ๆ
 • กำหนดสัดส่วนภาระงานที่เหมาะสมแก่นักวิจัยและนักวิชาการที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและมูลนิธิ
 • ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น นอกเหนือจากการพิจารณาให้ความดีความชอบประจำปี

17. สร้างกลไกในการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได้เพื่อความมีประสิทธิภาพ และการพึ่งตนเองได

 • วางหลักเกณฑ์การบริหารเงินทุนวิจัย ท จัดทำแผนหารายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้และทรัพยากรเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร

18. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรความช่วยเหลือ และภาคเอกชนให้เข้มแข็ง

 • สร้างเครือข่ายในการร่วมมือกับรัฐบาลและเอกชนที่ใช้ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 • ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่องานบริการทางเกษตรและธุรกิจเกษตร
 • ติดต่อแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัย การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

19. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ

 • สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน กลุ่มวิชาการ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มนักพัฒนาและกลุ่มวิชาชีพ อื่น ๆ โดยเน้นบทบาทของศูนย์วิจัยในการพัฒนาภาคเหนือ
 • ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของงานวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแนวคิดเชิงระบบออกสู่สาธารณชนและนักศึกษาเก่าในหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ โดยผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ

20. พัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในเชิงความพอใจของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพ คุณภาพและปริมาณ

 • ให้ทุกพันธกิจขององค์กรมีเครื่องมือชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
กลับสู่หน้าหลัก หน้าที่ผ่านมา