วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ในการที่จะเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการโดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในระดับไร่นา ชุมชน จังหวัด ภาคและภูมิภาค ศวพก. จะดำเนินพันธกิจดังต่อไปนี้

    1. วิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและเสนอแนะนโยบายทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
    2. ให้บริการทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    3. สนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบระดับนานาชาติ

กลับสู่หน้าหลัก
หน้าที่ผ่านมา
หน้าต่อไป