แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

         ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้น จำนวน 26 ราย แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จำนวน 26 ราย ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  2 มิถุนายน 2552
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.