แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

        ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) วุฒิปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 23 กุมมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 นั้น คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในเบเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อย มีผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในการประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 คน คือ นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์รายดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  12 มีนาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.