แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การฝึกอบรม รสทก จ.กาฬสินธุ์

         โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะทำงานของ จ.กาฬสินธุ์เข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรม รสทก. อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและทำความเข้าใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยมี ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ทวินทร์ แก้วเมืองมูล วรวีรุกณ์ วีระจิตต์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2553


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  2 สิงหาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.