แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยากรบรรยายเรื่อง Screening pollen viability in rice

        บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้เชิญ ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อมีความรู้ในเรื่อง Screening pollen viability in rice ที่ศูนย์วิจัยข้าวของบริษัทฯ จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โดยมีผู้เข้าร่วม 10 คน


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  1 กันยายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.