แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ด้านอุตุนิยมวิทยา

        สาขาวิชาพืชไร่ แจ้งขอความอนุเคราะห์ นำนักศึกษากระบวนวิชา 353210 (Principle Crop Production) เข้าศึกษาดูงาน ด้านอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ดังนี้ วันที่ 13 ก.ย. 53 เวลา 14.30-17.00 น. จำนวน 46 คน วันที่ 14 ก.ย. 53 เวลา 14.3017.00 จำนวน 26 คน วันที่ 15 ก.ย. 53 เวลา 14.30-17.00 น. จำนวน 44 คน วันที่ 17 ก.ย. 53 เวลา 14.30-17.00 น. จำนวน 36 คน โดยมี ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ เป็นผู้ควบคุม


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  17 กันยายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.