แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ

        ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร และคณะฯ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศวพก. วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 โดยมี รศ. ดร เบญจพรรณ เอกะสิงห์ หัวหน้าศูนย์ ฯนายจตุรงค์ พวงมณี นางกุศล ทองงาม พร้อมตัวแทนเกษตรกรให้การต้อนรับแลกเปลี่ยนข้อมูล


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  23 กันยายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.