แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมแสดงนิทรรศการ "อาหารพืชผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียนชุมชนช่อแล

        ทางโรงเรียนชุมชนช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายอาหารพืชผักปลอดสารพิษ ในวันที่ 21 มกราคม 2554 ในเวลา 09.00 น. - 16.00 น. และได้เชิญ ศวพก เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งทาง ศวพก ได้มอบหมายให้คุณจตุรงค์ พวงมณีและคณะเข้าร่วมสนุบสนุนกิจกรรมในครั้งนี้


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  19 มกราคม 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.