แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นักศึกษาและบุคลากร ศวพก. รับพระราชทานปริญญาบัตร

         มหาบัณฑิตภายใน ศวพก. ที่เข้ารับพระราชทางปริญญาบัตรในวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ด้แก่ 1.น.ส. ยุภาภรณ์ ศิริบัติ (นักศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 2.นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัย ศวพก.)


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  31 มกราคม 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.