แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา"เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

         ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 นักศึกษาระดับปริญาโทและเอก หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ จะได้นำเสนอสัมมนาวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดผู้นำเสนอ หัวข้อสัมมนา และวันเวลา ตามเอกสารด้านล่าง -- ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 มีการนำเสนอ 3 หัวข้อ คือ -- 1. TBA [Kamko Thammavong] - 2. Factors Affecting Cadmium and Lead Accumulation in Vegetable Production Systems in Tuc Duyen ward, Thai Nguyen city, Vietnam [Nguyen Ngoc Son Hai] - 3. Assessment of Farmers' Criteria for Management Practices of Flooded Rice Production Systems in a Deep-water Rice Area [Chidnucha Buddaboon]


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.