แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ม.มหาสารคาม

         ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน การจัดการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 เป็นการประชุมวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านระบบเกษตร ของนักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์กรสนับสนุนการวิจัยต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น การจัดการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมหมุนเวียนกันไปในแต่ละปี และในปีนี้จัดให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม และในปีนี้ถือได้ว่าเป็นปี แห่งความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นของพสกนิกรชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการวิจัยพัฒนาระบบเกษตรของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ได้ทรงทอดพระเนตรปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในชนบทห่างไกลและทรงนำข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทรงประสบมาด้วยพระองค์เองมาทรงวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระราชทานการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและพสกนิกรทุกหนแห่ง ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นแนวหน้าของโลก เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ และเป็นครัวของโลก ในการจัดประชุมวิชาการระบบการเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิชาการระบบเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “กษัตริย์เกษตร” รวมทั้งเพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของการสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา “กษัตริย์เกษตร” ของประเทศไทย 2. เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ ด้านระบบเกษตร 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านระบบเกษตร 4. เพื่อฉลองการครบรอบ 25 ปี การสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิธีการดำเนินงานประกอบด้วย 1. การจัดการประชุมวิชาการระบบเกษตร 1.1 บรรยายพิเศษโดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 1.2 การนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยายด้าน - เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ - ระบบเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน - งานวิจัยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก 1.3 การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 2. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 3. การจัดนิทรรศการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตร จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ดูรายละเอียดได้ที่ http://techno.msu.ac.th/nasc7/web/index.html


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  7 มิถุนายน 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.