แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ (สี่ภาค)

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านปุ๋ยอินทรีย์และผักปลอดสารพิษ แก่ผู้่เข้าชมงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ (สี่ภาค) ครั้งที่ 2 จัดโดยสนง.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-21.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  3 สิงหาคม 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.