แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมสัมมนา ศวพก ประจำปี 2554

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร จัดการประชุมสัมมนาประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 โดยในวันแรกมีการนำเสนอผลงานวิจัยของ ศวพก จำนวน 14 เรื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและให้ข้อเสนอแนะระหว่างนักวิจัยและอาจารย์ ในวันที่สองเป็นการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานของ ศวพก ในอนาคต


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  30 สิงหาคม 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.