แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศวพก ร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7

         อาจารย์และนักวิจัยของ ศวพก. ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน" โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม โดยทาง ศวพก. ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวน 10 เรื่อง และภาคโปสเตอร์จำนวน 1 เรื่อง พร้อมกันนี้ อ.พฟกษ์ ยิบมันตะสิริ ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ระบบเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก"


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  30 สิงหาคม 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.