แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

         นายจตุรงค์ พวงมณี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปลูกผักพื้นบ้านเชิงพาณิชย์แบบผสมผสาน" ในงาน "ตลาดนัดเศรษฐกิจพิเพียง เดือนกันยายน" ที่ทางสนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกีรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกีรติ และเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรุูู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในวันที่ 10 ก.ย. 2554


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  7 ธันวาคม 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.