แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ Determining recommendation domains for freshwater pond aquaculture - decision support using GIS and Bayesian Belief Network tools

         Dr. Suan Pheng Kam, senior researcher จาก WorldFish Center, ประเทศมาเลเซีย จะนำเสนอการบรรายในหัวข้อ "Determining recommendation domains for freshwater pond aquaculture - decision support using GIS and Bayesian Belief Network tools" ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (MCC) จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  31 มกราคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.