แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมเพื่อรวบรวมประสบการณ์และกิจกรรมวิจัยพัฒนาการใช้ข้อมูลอวกาศทางการเกษตรในประเทศไทย

         ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ โครงการวิจัย “การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1” โดยทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดประชุมเพื่อรวบรวมประสบการณ์และกิจกรรมวิจัยพัฒนาการใช้ข้อมูลอวกาศทางการเกษตรในประเทศไทย ระดมความเห็นและความต้องการวิจัยพัฒนาการใช้ข้อมูลอวกาศทางการเกษตรในประเทศ ASEAN ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้อง นคร ณ ลำปาง ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดการที่แนบ

- กำหนดการ

0920-1000: ประสบการณ์/กิจกรรมวิจัยพัฒนาในประเทศไทย โดย คณ ะ GISTDA

1000-1030: พัก

1030-1100: ประสบการณ์/กิจกรรมวิจัยพัฒนาในประเทศไทย โดย คณะ กรมการข้าว

1100-1130: ประสบการณ์/กิจกรรมวิจัยพัฒนาในประเทศไทย โดย คณะ กรมวิชาการเกษตร

1130-1145: ประสบการณ์/กิจกรรมวิจัยพัฒนาในประเทศไทย โดย คณะ GISTNORTH

1145-1200: ประสบการณ์/กิจกรรมวิจัยพัฒนาในประเทศไทย โดย คณะ ศวทก.

1200-1300: อาหารกลางวัน

1300-1700: ระดมสมอง 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  3 กรกฎาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.