แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศวทก. จัดฝึกอบรมด้าน IT 3 หลักสูตร ร่วมกับการประชุมสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่8

         เนื่องในโอกาสการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ "ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้ง ที่ 8" ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ทาง ศวทก ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร สำหรับผู้ที่สนใจจำนวน 3 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้

1. การใช้งานโปรแกรม CropDSS ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบและทรัพยากรเกษตร

2. การใช้งานโปรแกรม iStation สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรในการผลิตพืชระดับแปลง

3. การวิเคราะห์จำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่การเกษตรด้วยข้อมูลจากระยะไกล

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 สำหรับท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  16 กรกฎาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.