แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Modern rice technologies and productivity in the Philippines"

        ศวทก ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "Modern rice technologies and productivity in the Philippines: Disentangling technology from managerial gaps" โดย Associate Professor Renato Villano จาก University of New England, Australia ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2555 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  18 กรกฎาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.