แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.)จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2555

         ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ การจัดสัมมนา โทร 053 944621 ต่อ 240 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  24 สิงหาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.