แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง Training on Companion modelling for sustainable resource management in Laos 2

        ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Companion modelling for sustainable resource management" ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล สปป. ลาว ทางด้านการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ CPWF ร่วมกับ CIRAD, France และ AusAid ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2555 ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตโสกปาหลวง


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  27 กันยายน 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.