แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ“น้าเปลี่ยนแปลง-ชุมชนปรับตัว”

         ด้วยมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมมือกับ องค์การแคร์ นานาชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย สหประชาชาติ ประเทศเยอรมัน สถาบันสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์ (UNU-EHS) และ การสนับสนุนงบประมาณจากบรรษัทแอ๊กซ่า กรู๊ป (AXA group) ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อรณรงค์นโยบาย ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่กลางปี 2554 ถึง กลางปี 2557 โครงการชื่อว่า “Where the Rain Falls” ใน 8 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย เวียตนาม บังคลาเทศ อินเดีย กานา แทนซาเนีย กัวเตมาลา และเปรู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ส่งต่อโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนชนบทพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ต้นน้าลาธาร กลางน้า ปลายน้า และ ชายฝั่งทะเล ในด้านความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากรรวมถึงการอพยพย้ายถิ่น ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิรักษ์ไทย และองค์กรภาคีหลายภาคส่วนที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องทั้งในโครงการฯและภาพรวมในประเทศไทย ได้จัดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “น้าเปลี่ยนแปลง ชุมชนปรับตัว” – พลังชุมชนในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นเวทีเสวนาที่มุ่งเน้น การเปิดประเด็นด้วยมุมมองและประสบการณ์ของชุมชนท้องถิ่นจากพื้นที่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า และ ชายฝั่งทะเล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารและสร้างการเรียนรู้สถานการณ์ ผลกระทบ และ แนวทางการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อความมั่งคงในวิถีชีวิตและฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ การย้ายถิ่นรูปแบบต่างๆ รวมทั้งริเริ่มการเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยวนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย เชื่อมโยงกับนานาชาติในระยะยาว ซึ่งการสัมมนาฯในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้แทนจากชุมชนและเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และ หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน ประมาณ 120 คน จากทั่วประเทศ ในการจัดงานครัง้นี้ทางมูลนิธิรักษ์ไทยได้เชิญ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ซึ่งร่วมดำเนินงานวิจัยในกรณีศึกษาของประเทศไทย เข้าร่วมจัดและสนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้ในนามของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  30 ตุลาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.