แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สมศ. ให้ ศวทก. เป็นแบบอย่าง "Best Practice"

        ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) หรือ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร (ชื่อเดิม) ได้รับการกล่าวถึงจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ในรายงานการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 26 – 29 กันยายน 2554 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดย สมศ ระบุว่า ศวทก เป็นหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในเรื่องวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย ซึ่งเป็นผลผลิตมาจากงานวิจัยของนักวิจัยสังกัด ศวทก. ระบบสารสนเทศที่ใช้ ได้แก่ ระบบภูมิสารสนเทศ “ดินล้านนา”, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ “ท้องทุ่งไทย”, ระบบตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์, ระบบร่วมตัดสินใจ, ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ, โปรแกรม IMGP-Plan และโปรแกรม SLA


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.