แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติภายใต้โครงการ Third Country Training Program ดูงานเกษตรยั่งยืน

        สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) จะนำคณะผู้ฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Sustainable Agricultural Production through Agricultural Extension Approaches จากประเทศบาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมด้านเกษตรยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30-10.30 น.ณ สถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน ในโอกาสนี้ อ. พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ พร้อมด้วย คุณจตุรงค์ พวงมณี คุณกุศล ทองงามและคุณประทานทิพย์ กระมล ได้ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  10 พฤศจิกายน 2548
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.