แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ศวทก. ประจำปี 2556

        ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 นี้ ที่ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง เพื่อใ้ห้นักวิชาการ นักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสพการณ์ และระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาและการวิจัยของ ศวทก. ในอนาคต


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  11 กรกฎาคม 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.