แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ฝึกอบรม "Facilitation training" ให้กับกองเลขาอ่างแม่น้ำเทิน-น้ำกะดิ่ง สปป.ลาว

        ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ จาก ศวทก. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.พงษ์ชัย ดำรงค์โรจน์วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม Facilitation training ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองเลขาธิการอ่างแม่น้ำเทิน-น้ำกะดิ่ง สำนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ซึ่งเป็นภาคีวิจัยร่วมในโครงการ “Companion modeling at sub-basin scale” (RIU-PN25 Project ในความร่วมมือของ สถาบัน CIRAD ประเทศฝรั่งเศส และ ศวทก. ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ เมืองปากซัน แขวงบอริคำไซย สปป.ลาว ซึ่งในครั้งนี้ผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและวิธีการในการดำเนินหน้าที่วิทยากรกระบวนการ การวางแผนและจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการจัดประชุมกลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลวิถีการดำรงชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน หลังจากการฝึกอบรมได้ทำการประเมินผลการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงในระดับดีถึงดีมาก


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  7 สิงหาคม 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.