แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชุมวิชาการ เศรษฐกิจชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

         คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดประชุมวิชาการ เศรษฐกิจชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรู้" ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2548 ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย องค์กรเอกชน และวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยเกี่ยวกับ มาตรการการดำเนินการและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งนำผลการสังเคราะห์ภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นฐานความรู้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเครือข่ายอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษาสำรองที่นั่งโทร 053-942241
คุณพุทธวรรณ ขันต้นธง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
Download ใบสมัครและกำหนดการ


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  21 พฤศจิกายน 2548
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.