แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง Public Health an Agricultural Practice in Northern Thailand

        GREASE network โดย Dr. Apinun Suprasert Kasetsart University and of CIRAD representative in Southeast Asia, Dr. Philippe Girard, เชิญ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เข้าร่วมบรรยายทางวิชาการเรื่อง "Public Health an Agricultural Practice in Northern Thailand: Haze problem - Haze issue" ในการประชุมสัมมนา "the annual scientific seminar and steering committee of GREASE" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม ณ National Veterinary Research Institute กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน และประเทศฝรั่งเศส เพือเป็นการแสวงหาความร่วมมือ้านงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน OneHealth/EcoHealth ในภูมิภาคนี้


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  1 เมษายน 2557
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.