แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูงาน ศวพก.

         คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 22 คน จากคณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจะศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 เวลา 13.30 - 15.00 น. ในโอกาสนี้ อ.ดร. เมธี เอกะสิงห์ หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และ ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ ศวพก.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  28 กันยายน 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.