แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม ศวพก.

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยาย แลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการวิจัย และพัฒนา กระบวนการส่งต่องานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ การบริหารงานวิจัยที่มุ่งเน้นพื้นที่เป็นหลัก (Area base) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัย และระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2549 เวลา 14.00-16.00 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  7 ธันวาคม 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.