แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ทัศนศึกษาดูงานพืชผัก

        คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2-3 รวมทั้งสิ้น 74 คน ทัศนศึกษา ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในหัวข้อเรื่อง ประเภทของพืชผักที่นำมาเป็นอาหาร ในวันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2549


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  19 ธันวาคม 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.