แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสงขลานครินทร์ เยี่ยม ศวพก.

         มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 เวลา 10.00-11.00 น. และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 10.00-11.00 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  25 มกราคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.