แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง Dr.Alton Thompson เยี่ยมชม ศวพก.

         คณะเกษตรศาสตร์ นำ Prof. Dr. Alton Thompson จาก North Carolina Agricultural and Technology จากประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550 เวลา 13.30 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  25 มกราคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.